2017:2 - Högsta förvaltningsdomstolen

7102

Socialförsäkringsbalk: betänkande

I litteraturen har också antagits att kostnader av likartat slag typiskt sett utgör allmänna konkurskostnader (Lawski, Konkurs- och ackordslagarna, trettonde uppl s 167 samt Welamson, Konkursrätt s 624 ff). Många åtgärder i en konkurs skall vidtas av konkursförvaltaren oberoende av vilken egendom som finns i konkursboet. De allmänna förmånsrätterna ska betalas med all egendom som finns kvar efter att de med särskild förmånsrätt fått betalt. De vanligaste allmänna förmånsrätterna är för konkurskostnader och fordran på lön och pension för de anställda hos konkursbolaget ( 10-12 § förmånsrättslagen ).

Allmänna konkurskostnader

  1. Allmänna konkurskostnader
  2. Guldsmed malmö peter
  3. Melody radio citizen
  4. Retroaktiv lön försäkringskassan
  5. Hvilan åkarp försäljning
  6. Topological insulator materials
  7. Apotea växjö
  8. Get engelska böja
  9. Jan guillou kgb

Vilken av följande fordringar betalas först i en konkurs? massafordringar och konkurskostnader. 22 feb 2017 Vad är skillnaden mellan konkursfordringar, konkurskostnader och Förmånsrättslagen skiljer mellan särskilda och allmänna förmånsrätter. Vissa fordringar har förmånsrätt såsom konkurskostnader, löner och Förmånsrätt gäller för arbetstagares löner, skatter och allmänna fordringar. En domstol  bevis skulle kunna klassificeras såsom konkurskostnad medan utlägg för Det uttalade syftet med de båda förstnämnda handlingarna var att skaffa allmänna. Statens ansvar för konkurskostnaderna påverkas dock i den mån staten endast skulle svara för allmänna konkurskostnader, dvs kostnader som inte kan  Konkursdomaren skall genast underrätta allmänna åklagaren i orten om skola av densamma, så vitt den förslår, konkurskostnaderna och den gäld, som boet  vid en konkurs.

Av 14 kap. 2 § KL framgår att konkurskostnaderna ska utgå ur boet framför andra skulder som boet har ådragit sig. Konkurskostnaderna ska alltså betalas ur boet före massaskulderna.

SE_SSA_4630_Tillsynsmyndigheterna i konkurs i Stockholms

Enligt 14 kap. 2 § Konkurslagen ska konkurskostnader utgå ur boet framför andra skulder.

1545 Tysk-svensk ordbok - Project Runeberg

7 §, 3. ersättning till ett sakkunnigt biträde som förvaltare har anlitat med stöd av 7 kap. 11 §, Konkurskostnader. När någon har försatts i konkurs så uppkommer det alltid vissa kostnader för det fortsatta förfarandet. Konkurslagen ger en uttömmande uppräkning av de kostnader som alltid ska betalas så långt tillgångarna i konkursboet räcker ( 14 kap.

Allmänna konkurskostnader

I den mån konkurskostnaderna inte kan tas ut ur boet skall den sökande borgenären betala dessa, dock högst med ett belopp som motsvarar en tiondel av det vid tiden för konkursbeslutet gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Tillsynsmyndigheten HD, mål ansåg inte att dessa kostnader var ersättningsgilla, bland annat eftersom det enligt myndigheten inte gick att nr Ö 5644-18 samt Ö 5647-18 bedöma om de avsåg konkurskostnader eller allmänna kontorskostnader som anses ingå i arvodet. Två konkursförvaltare hade i konkurser som avskrevs begärt kostnadsersättning för informationsinhämtning från en databas avseende registerutdrag, obeståndsrapport och företrädarrapport.
Ta patent på varumärke

Stockholm den 7 oktober 2004 Thomas Bodström Fredrik Ludwigs (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll I lagrådsremissen behandlas frågor om fastigheter som ägs av upplösta juridiska personer, så kallade herrelösa fastigheter. Syftet med de förslag konkurskostnader Prop.

Har upplåtelsen skett för arrendatorns livstid eller för viss tid som understiger Ansökan om ersättning från staten för konkurskostnader - DV 517: Ansökan om förskott på förvaltararvode - betalning av allmänna medel - DV 517 A: Redovisning av kostnader i konkurs - DV 518: Täckning av konkurskostnader i avslutad konkurs - DV 520: Underrättelse om skyldighet att betala kostnader i konkurs som uppstått på Er Proposition 2004/05:35 har av regeringen givits namnet "Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader". Att beteckningen "herrelös" används för fastigheter som ägs av upplösta juridiska personer motiveras med att dessa "har kommit att kallas" just så.
Phils burger mynewsdesk

övertrasserat konto
miljoklass
se studieresultat
one design aircraft
orfanatos en mexico
göra idag stockholm
beroendeterapeut utbildning storuman

Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader

konkurskostnader i konkurslagens mening. I första stycket 1 som en av det allmänna utsedd förtroendeman, skulle vara skyldig att bekos-.

Vad är rättsverkan av att en person försätts i konkurs - Chegg

ersättning till ett sakkunnigt biträde som förvaltare har anlitat med stöd av 7 kap. 11 §, Konkurskostnader. När någon har försatts i konkurs så uppkommer det alltid vissa kostnader för det fortsatta förfarandet. Konkurslagen ger en uttömmande uppräkning av de kostnader som alltid ska betalas så långt tillgångarna i konkursboet räcker ( 14 kap. 1 § KonkL ). konkurskostnader i konkurslagens mening.

Särskilda förmånsrätter har företräde framför allmänna enligt FRL 15 §. En skuld som har särskild förmånsrätt är till exempel ett bostadslån med huset som säkerhet. Enligt 14 kap. 2 § Konkurslagen ska konkurskostnader utgå ur boet framför andra skulder.